Symbol

Symbol Description   Symbol Description
A First Celestial Pole   B Second Celestial Pole
C Third Celestial Pole   D Fourth Celestial Pole
E Fifth Celestial Pole   F Sixth Celestial Pole
G Seventh Celestial Pole   H Eighth Celestial Pole
I Ninth Celestial Pole   J Tenth Celestial Pole
 
1 First Terrestrial Branch   2 Second Terrestrial Branch
3 Third Terrestrial Branch   4 Fourth Terrestrial Branch
5 Fifth Terrestrial Branch   6 Sixth Terrestrial Branch
7 Seventh Terrestrial Branch   8 Eighth Terrestrial Branch
9 Ninth Terrestrial Branch   10 Tenth Terrestrial Branch
11 Eleventh Terrestrial Branch   12 Twelfth Terrestrial Branch
 
-2.92 Negative Red Energy   0.00 Infrared Energy
2.92 Red Energy (Lowest Energy)   3.30 Orange Energy
3.43 Yellow Energy   3.70 Green Energy
4.22 Blue Energy (Highest Energy)  
 
s Strong Nuclear Force   e Electromagnetic Force
g Gravitational Force   w Weak Nuclear Force
 
CM Conscious Mind   SM Subconscious Mind
PA Parents   BL Bliss | Morality
SH Shelter | Family Members | Fix Assets   AC Action | Career
FR Friends | Subordinates   BM Body Motion
BO Body Organs   CF Cash Flow
SD Sexual Desire | Children   CP Couple
SI Sibling | Mother  
 
sa Solid Active   sp Solid Passive
gsa Gaseous Active   gsp Gaseous Passive
fa Fibrous Active   fp Fibrous Passive
la Liquid Active   lp Liquid Passive
gra Granular Active   grp Granular Passive
 
Symbol Zi Wei Dou Shu Stars   Symbol Zi Wei Dou Shu Stars
Ls Laso (Jie Shen) <Jie Shen>   Li Limos (Tian Xu) <Tian Xu>
Dr Dragon (Long Chi) <Long Chi>   Px Phoenix (Feng Ge) <Feng Ge>
Eu Eudaimonia (Tian Xi) <Tian Xi>   Ha Hera (Hong Luan) <Hong Luan>
Hm Hermit (Gu Chen) <Gu Chen>   Ah Arachne (Gua Su) <Gua Su>
Pm Pheme (Fei Lian) <Fei Lian>   Pr Perses (Po Sui) <Po Sui>
Lt Litae (Hua Gai) <Hua Gai>   Ae Antheia (Tao Hua) <Tao Hua>
Ai Aidos (Tian De) <Tian De>   Es Eusebeia (Yue De) <Yue De>
Pi Poine (Tian Xing) <Tian Xing>   Ao Aphrodite (Tian Yao) <Tian Yao>
Pn Penthus (Tian Ku) <Tian Ku>   As Astraios (Tian Wu) <Tian Wu>
Al Achelois (Tian Yue) <Tian Yue>   Pk Phrike (Yin Sha) <Yin Sha>
Lk Loke (Tai Fu) <Tai Fu>   Ec Eucleia (Feng Kao) <Feng Kao>
Ep Eupheme (San Tai) <San Tai>   Et Euthenia (Ba Zuo) <Ba Zuo>
Ag Aglaia (En Guang) <En Guang>   Ce Cleta (Tian Gui) <Tian Gui>
Py Polymatheia (Tian Cai) <Tian Cai>   Ur Uranus (Tian Shi) <Tian Shi>
Ke Keres (Tian Shang) <Tian Shang>   Ge Geras (Tian Shou) <Tian Shou>
Ek Ekecheiria (Jie Lu) <Jie Lu>   Ch Chaos (Kong Wang) <Kong Wang>
Hu Hunchback (Tuo Luo) <Tuo Luo>   At Athena (Tian Ji) <Tian Ji>
Di Dionysus (Lian Zhen) <Lian Zhen>   Kr Kratos (Wu Qu) <Wu Qu>
Ei Eirene (Tian Tong) <Tian Tong>   He Helios (Tai Yang) <Tai Yang>
De Demeter (Tian Fu) <Tian Fu>   Se Selene (Tai Yin) <Tai Yin>
Ho Horme (Po Jun) <Po Jun>   Od Odysseus (Ju Men) <Ju Men>
Hr Hermes (Tian Xiang) <Tian Xiang>   Ar Ares (Qi Sha) <Qi Sha>
Cl Clio (Tian Liang) <Tian Liang>   Ph Phantasos (Tan Lang) <Tan Lang>
Pl Pluto (Lu Cun) <Lu Cun>   Ps Perseus (Qing Yang) <Qing Yang>
Ze Zeus (Zi Wei) <Zi Wei>   An Angelia (Tian Kui) <Tian Kui>
Ir Iris (Tian Yue) <Tian Yue>   Io Iolaus (Zuo Fu) <Zuo Fu>
La Lampsace (You Bi) <You Bi>   Ca Calliope (Wen Chang) <Wen Chang>
Ap Apollo (Wen Qu) <Wen Qu>   Po Poseidon (Di Jie) <Di Jie>
Ga Gaia (Di Kong) <Di Kong>   Hp Hephaestus (Huo Xing) <Huo Xing>
Zl Zelos (Ling Xing) <Ling Xing>   Me Metis (Tian Guan) <Tian Guan>
Or Orthosie (Tian Fu) <Tian Fu>   Hs Hestia (Tian Chu) <Tian Chu>
Pg Pegasus (Tian Ma) <Tian Ma>   El Elpis (Tian Kong) <Tian Kong>
 
Symbol Zi Wei Dou Shu Stars with Four Forces   Symbol Zi Wei Dou Shu Stars with Four Forces
sDi sDionysus (Lian Zhen)   gKr gKratos (Wu Qu)
sAt sAthena (Tian Ji)   gZe gZeus (Zi Wei)
sEi sEirene (Tian Tong)   gCa gCalliope (Wen Chang)
sSe sSelene (Tai Yin)   gAt gAthena (Tian Ji)
sPh sPhantasos (Tan Lang)   gLa gLampsace (You Bi)
sKr sKratos (Wu Qu)   gCl gClio (Tian Liang)
sHe sHelios (Tai Yang)   gDe gDemeter (Tian Fu)
sOd sOdysseus (Ju Men)   gAp gApollo (Wen Qu)
sCl sClio (Tian Liang)   gIo gIolaus (Zuo Fu)
sHo sHorme (Po Jun)   gSe gSelene (Tai Yin)
gHr gHermes (Tian Xiang)  
 
eHo eHorme (Po Jun)   wHe wHelios (Tai Yang)
eCl eClio (Tian Liang)   wSe wSelene (Tai Yin)
eAt eAthena (Tian Ji)   wDi wDionysus (Lian Zhen)
eEi eEirene (Tian Tong)   wOd wOdysseus (Ju Men)
eSe eSelene (Tai Yin)   wAt wAthena (Tian Ji)
ePh ePhantasos (Tan Lang)   wAp wApollo (Wen Qu)
eKr eKratos (Wu Qu)   wEi wEirene (Tian Tong)
eHe eHelios (Tai Yang)   wCa wCalliope (Wen Chang)
eZe eZeus (Zi Wei)   wKr wKratos (Wu Qu)
eOd eOdysseus (Ju Men)   wPh wPhantasos (Tan Lang)
wAr wAres (Qi Sha)  
 
Symbol Yearly Deities   Symbol Yearly Deities
Ju Jupiter (Tai Sui) <Tai Sui>   So Sol (Tai Yang) <Tai Yang>
Le Lemures (Sang Men) <Sang Men>   Lu Luna (Tai Yin) <Tai Yin>
Dc Disciplina (Guan Fu) <Guan Fu>   Lb Libitina (Si Fu) <Si Fu>
Ds Discordia (Sui Po) <Sui Po>   Ab Abundantia (Long De) <Long De>
Ne Nemesis (Bai Hu) <Bai Hu>   Fe Felicitas (Fu De) <Fu De>
Na Naenia (Diao Ke) <Diao Ke>   Au Aesculapius (Tian Yi) <Tian Yi>
Co Concordia (Sui He) <Sui He>